ZÁSADY A PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

(vypracované v súlade so zákonom NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov)

PREAMBULA
Obchodná spoločnosť MULTIPRINT s.r.o. ,so sídlom Na Kope X 877/20, 040 16 Košice, IČO: 36 215 660,
zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Odd. Sro, vložka č. 13424/V,(ďalej v texte ako
„MULTIPRINT“) konajúca prostredníctvom: Ing. Matej Porhinčák, konateľ ( kontaktná osoba ) je
spoločnosťou, založenou podľa práva Slovenskej republiky.
Spoločnosť MULTIPRINT prostredníctvom tretej osoby prevádzkuje nákupný internetový portál na stránke
www.diplomove-prace.sk ( ďalej v texte aj ako aj „nákupný internetový portál“ ). Prostredníctvom tohto
portálu má tretia bližšie neurčená fyzická alebo právnická osoba (ďalej ako „Kupujúci“ ) možnosť
prezerania a výberu tovaru na stránke nákupného portálu a súčasne za podmienok určených zverejnenými
Všeobecnými obchodnými podmienkami ( ďalej v texte ako „VOP“ ) má táto osoba v právnom postavení
kupujúceho možnosť ňou vybraný tovar kúpiť a zaplatiť zaňho dohodnutú kúpnu cenu.
Všeobecné obchodné podmienky sú vypracované v súlade s relevantnými ustanoveniami zákona č.
102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy
uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, pričom ich cieľom je najmä poskytnúť spotrebiteľovi ( kupujúcemu) všetky
informácie, súvisiace s nákupom tovaru cez nákupný portál www.diplomove-prace.sk. VOP sú zverejnené
na web stránke www.diplomove-prace.sk.
Obchodná spoločnosť MULTIPRINT, (ďalej v texte aj ako „Predávajúci“) je v zmysle ustanovenia § 5 písm.
o) zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
v texte ako „Zákon“ alebo “Zákon o ochrane osobných údajov“) prevádzkovateľom osobných údajov, ktoré
Kupujúci na portáli www.diplomove-prace.sk zadal alebo poskytol pri vzájomnej komunikácii v súlade
s požiadavkami predávajúceho a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Ak sa v týchto zásadách používa pojem „Dotknutá osoba“, ide o vymedzenie osoby, na ktorú sa vzťahujú
zásady ochrany osobných údajov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, pričom touto osobou
nemusí byť len Kupujúci, môže ňou byť aj návštevník stránky www.diplomove-prace.sk, ako aj osoba, ktorá
je dobrovoľne registrovaná na stránke www.diplomove-prace.sk.
Predávajúci je na účely týchto zásad Prevádzkovateľom v zmysle ustanovenia § 5 písm. l) zákona NR SR č.
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
2. novembra 2020

ČLÁNOK 1.
ZÁSADY SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje na základe nasledovných zásad:
a) Zásada zákonnosti a minimalizácie:
Osobné údaje sú zbierané a spracovávané zákonným, a transparentným spôsobom, ktorý zaručuje ochranu
individuálnych práv príslušných subjektov údajov, pri rešpektovaní zásady primeranosti a nevyhnutného
rozsahu spracovania.
b) Zásada obmedzenia konkrétneho účelu:
Osobné údaje sú zbierané iba na špecifikované, explicitné a legitímne účely, a nie je ich možné spracovať
spôsobom, ktorý nie je zhodný s takýmito účelmi.
c) Zásada správnosti a aktualizácie
Osobné údaje musia byť presné a v prípade potreby sú predmetom aktualizácie. Prevádzkovateľ prijme
všetky primerané opatrenia na bezodkladné odstránenie alebo napravenie nepresností alebo chýb.
d) Zásada minimalizácie doby uchovávania údajov
Prevádzkovateľ spracováva a uchováva osobné údaje len po dobu, ktorá je nevyhnutná na splnenie účelu
ich spracovávania. Prevádzkovateľ okamžite vymaže osobné údaje, ktoré už nie sú potrebné v súvislosti s
účelom, na ktorý boli zbierané, alebo v prípade zrušenia súhlasu a neexistencie žiadneho iného legitímneho
dôvodu spracovania údajov.
e) Zásada bezpečnosti údajov
Osobné údaje sú spracované bezpečným spôsobom. V závislosti od rizika sú prijímané primerané technické
a organizačné opatrenia, aby sa zabránilo neoprávnenému spracovaniu alebo zmene údajov rovnako ako aj
strate alebo zničeniu, alebo neoprávnenému zverejneniu alebo sprístupneniu osobných údajov
prenášaných, uchovávaných alebo inak spracovávaných. Prevádzkovateľ zabezpečuje neustálu
neporušenosť, dostupnosť, dôvernosť a pravosť osobných údajov.
f) Zásada zodpovednosti
V prípade všetkých činností spracovania osobných údajov je definovaná zodpovednosť za dodržiavanie
základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami
spracúvania osobných údajov a prevádzkovateľ tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na
požiadanie dokáže preukázať.

ČLÁNOK 2.
IDENTIFIKÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA V ZMYSLE ZÁKONA
O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Predávajúci je prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov podľa ustanovenia § 5 písm.
l) zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Identifikačné údaje a zároveň kontaktné údaje Prevádzkovateľa sú nasledovné:
MULTIPRINT s.r.o.
Na Kope X 877/20, 040 16 Košice,
IČO: 36 215 660,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Odd. Sro, vložka č. 13424/V,
konajúca prostredníctvom: Ing. Matej Porhinčák, konateľ spoločnosti
e-mailová adresa kontaktnej osoby prevádzkovateľa: multiprint@multiprint.sk
telefonický kontakt na prevádzkovateľa: 0905 173 800

ČLÁNOK 3.
ROZSAH SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Kupujúci poskytuje predávajúcemu a Predávajúci ako prevádzkovateľ spracováva osobné údaje v
nasledovnom rozsahu:
a) Meno a priezvisko, za účelom identifikácie kupujúceho pre zmluvné účely
b) Adresa kupujúceho, ktorá slúži pre účely doručovania objednávky (adresa na doručovanie tovaru)
c) E-mailová adresa, ktorá slúži na potvrdenie objednávky a na ďalšiu komunikáciu s Kupujúcim
o uzavretí zmluvy a podmienkach dodania tovaru,
d) Telefónne číslo kupujúceho, ktoré slúži na alternatívne potvrdenie objednávky a na ďalšiu
komunikáciu s Kupujúcim, napríklad pri vybavovaní reklamácií.

ČLÁNOK 4.
ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Účelom spracúvania osobných údajov je:
a) Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu www.diplomove-prace.sk, kde je účelom identifikácia
kupujúceho ako zmluvného partnera pre plnenie zmluvy realizovanej cez nákupný portál, správne
doručovanie písomností a tovaru, realizáciu a zavedenie predzmluvných vzťahov, a právnych
vzťahov, ktoré vznikajú v súvislosti s realizáciou obchodného prípadu (napr. reklamačné konanie,
uplatnenie nárokov z kúpnej zmluvy, uplatnenie nárokov na vrátenie tovaru atd.) a plnenie
povinností ustanovených zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, najmä podľa
zákona o DPH a dani z príjmov
b) Registrácia Kupujúceho na dobrovoľnej báze

ČLÁNOK 5.
PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov Kupujúcich za účelom uzatvorenia kúpnej
zmluvy uvedených je ustanovenie § 13.ods 1 písm. b) zákona č. 18/20018 o ochrane osobných údajov,
pričom zmluvou je v zmysle citovaného ustanovenia zmluva o kúpe tovaru (kúpna zmluva), pričom na
účel spracovania objednávky sú uvedené údaje nevyhnutné na uzavretie zmluvy a realizáciu
obchodného prípadu. Uvedené osobné údaje sa spracovávajú bez súhlasu dotknutej osoby. Bez
poskytnutia týchto údajov nie je možné vykonať nákup, doručiť tovar a nie je možné vystaviť ani
doručiť doklad o nákupe. Kupujúci poskytuje súhlas a Predávajúci informuje kupujúceho, že poskytnuté
osobné údaje môžu byť:
 poskytnuté tretím osobám v nevyhnutnom rozsahu za účelom prípravy, plnenia a kontroly zmluvy,
plnenia práv a povinností, doručovaní tovaru,
 sprístupnené príjemcom, ktorí sa podieľajú na príprave, realizácii nákupnej objednávky, na
príprave a realizácii informačných správ na základe súhlasu poskytnutého Kupujúcim.
2. Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej
lehoty na dodaný tovar.
3. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov Kupujúcich za účelom registrácie kupujúceho
na dobrovoľnej báze je jeho súhlas v zmysle ustanovenia § 13 ods 1 písm. a) zákona č. 18/20018 Z. z.
o ochrane osobných údajov, pričom registráciou zákazníka sa automaticky v prípade kúpy tovaru
zjednodušuje a zrýchľuje proces realizácie obchodného prípadu, nakoľko registrovaný zákazník
nemusí vypĺňať údaje potrebné pre uzatvorenie zmluvy. Registrácia zákazníka :
a) nie je podmienkou kúpy tovaru z e-shopu www.diplomove-prace.sk
b) samotná registrácia nezaväzuje kupujúceho uskutočniť kúpu tovaru
c) registrácia nie je možná bez spracovania osobných údajov
a z uvedeného dôvodu kupujúci udeľuje pred registráciou súhlas na spracovanie osobných údajov
v nasledovnom znení:
„Ako návštevník tejto stránky potvrdzujem, že som dosiahol vek 16 rokov a :
výslovne súhlasím s tým, aby prevádzkovateľ stránky www.diplomove-prace.sk spracoval moje
osobné údaje v rozsahu, ktorý je uvedený v registračnom formulár za účelom, ktorý je uvedený
a špecifikovaný v týchto Podmienkach ochrany osobných údajov,
4. Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej
lehoty na dodaný tovar.

ČLÁNOK 6.
SPRACOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PROSTREDNÍCTVOM
COOKIES
1. Predávajúci používa na stránke www.diplomove-prace.sk termíny „cookies“ a „cookie“, ktoré
predstavujú súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje Smernica EÚ o ochrane
súkromia v elektronických komunikáciách.
2. Pod pojmom Cookies sa označujú malé textové súbory, ktoré sú vytvorené navštívenou webovou
stránkou a ich základným cieľom je zlepšenie a uľahčenie používania stránok www.diplomoveprace.sk
3. Právnym základom pre spracovávanie osobných údajov prostredníctvom cookies je ustanovenie §
13.ods 1 písm. f) zákona č. 18/20018 o ochrane osobných údajov.
4. Predávajúci používa na stránke www.diplomove-prace.sk dočasné a trvalé súbory cookies, ktoré sa
dočasne ukladajú v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky spoločnosti.
5. Súbory Cookies sa vymažú, keď používateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby .
Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka(ďalej aj ako „dotknutá osoba“) až do ich
vymazania.
6. Predávajúci používa súbory Cookies výlučne na interné potreby, predovšetkým za účelom tvorby
štatistík návštevnosti a spôsobu používania stránky www.diplomove-prace.sk a slúžia na zlepšenie
používania web stránky spoločnosti.
7. Súbory Cookies môžu ukladať informácie o tom, ako návštevníci stránky používajú funkciu zdieľania.
8. Webová stránka stránke www.diplomove-prace.sk využíva službu Google Analytics, ktorá používa
súbory cookies.
9. Súbory cookies ukladajú informácie najmä o:
a) Spôsobe používania webových stránok
b) Počte návštev na stránke
10. Predávajúci nepoužíva súbory Cookies na zhromažďovanie identifikovateľných informácií
o návštevníkovi stránky www.diplomove-prace.sk.
11. Cookies nastavené Predávajúcim alebo webovými stránkami tretích subjektov je možné odmietnuť
a zablokovať, resp. zmeniť ich rozsah zmenou nastavenia prehliadača, prostredníctvom odkazov
uvedených nižšie:
Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=cs&answer=95647
Firefox http://support.mozilla.org/cs/kb/Pr%C3%A1ce%20s%20cookies
Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/283185/cs
Safari http://support.apple.com/kb/ta38613?viewlocale=en_us&locale=en_us
Opera http://help.opera.com/Windows/9.64/cs/cookies.html
Android http://support.google.com/mobile/bin/answer.py?hl=en&answer=169022
alebo vyznačením ich rozsahu.
12. Predávajúci v pozícii prevádzkovateľa informuje Kupujúceho, ako aj návštevníka stránky
www.diplomove-prace.sk o ich používaní pred začatím spracovania osobných údajov.

ČLÁNOK 7.
INFORMAČNÉ SYSTÉMY PREVÁDZKOVATEĽA
1. Prevádzkovateľ prevádzkuje informačné systémy, v ktorých spracováva osobné údaje dotknutých
osôb, a to nasledovné:
a) Informačný systém E-SHOP, v rámci ktorého sa uskutočňujú jednotlivé obchodné prípady na
úrovni právneho vzťahu predávajúci-kupujúci,

ČLÁNOK 8.
SPÔSOB SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ICH BEZPEČNOSŤ
1. Osobné údaje spracováva prevádzkovateľ v informačnom systéme, ktorý je chránený heslami
a prístupovými kódmi za účelom ich ochrany pred zneužitím nepovolanými osobami.
2. Zobrazovacie jednotky informačného systému sú umiestnené tak, aby nebolo možné zobrazené údaje
zneužiť odpozorovaním.
3. Dátové nosiče sú chránené šifrovaním, pričom prístupy k informačným systémom sú podmienené
oprávnenou identifikáciou a autorizáciou oprávnených osôb.
4. Prevádzkovateľ vytvára bezpečné vytváranie záloh so zvolenou periodicitou.
5. Informačné systémy prevádzkovateľa sú chránené detekciou prítomnosti škodlivého kódu v
prichádzajúcej elektronickej pošte a v iných súboroch prijímaných z verejne prístupnej počítačovej
siete alebo z dátových nosičov.
6. Prevádzkovateľ zabezpečuje bezpečnosť osobných údajov okrem vyššie uvedených opatrení aj
určením a písomným poučením osôb, ktoré sú oprávnené s informačnými systémami pracovať.

ČLÁNOK 9.
PRÁVA KUPUJÚCEHO VO VZŤAHU K OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom a to formou získania potvrdenia o tom, či sa
jej osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, spracovávajú v informačnom systéme prevádzkovateľa.
2. Dotknutá osoba má právo získať informáciu o:
a) Účele spracovania osobných údajov
b) Kategórii spracovania osobných údajov
c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje
poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
3. Dotknutá osoba má právo:
a) požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich
vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných
údajov
b) podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov
c) žiadať informáciu o zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
d) získať informáciu o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane
profilovania, pričom v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie
najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania
osobných údajov pre dotknutú osobu.
4. Dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu, ak sa
osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
5. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované
poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať
primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť
osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.
6. Dotknutá osoba uplatňuje svoje práva prostredníctvom kontaktnej osoby a kontaktného e-mailu
prevádzkovateľa, ktorý je uvedený v článku 2. týchto zásad.
7. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne
osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba
právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
8. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje,
ktoré sa jej týkajú.
9. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila
právo na výmaz podľa odseku 8, ak:
a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
b) dotknutá osoba odvolá súhlas podľa § 13 ods. 1 písm. a) alebo § 16 ods. 2 písm. a), na základe
ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie
osobných údajov,
c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 a neprevažujú žiadne
oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie
osobných údajov podľa § 27 ods. 2,
d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
f) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1.
10. Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich podľa odseku 1 vymazať, je zároveň povinný
prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú
technológiu a náklady na ich vykonanie na účel informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí
spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na
jej osobné údaje a ich kópie alebo odpisy.
11. Dotknutá osoba je oprávnená uplatniť si svoje právo na opravu alebo výmaz osobných údajov
odoslaním požiadavky vo forme e-mailu na kontaktnú osobu prevádzkovateľa, ktorý je uvedený
v článku 2. týchto zásad. Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu po spracovaní požiadavky potvrdí
dotknutej osobe spôsob vysporiadania sa s požiadavkou dotknutej osoby.
12. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak
a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho
prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov
a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje
ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1, a to až do overenia, či
oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej
osoby.
13. Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa odseku 12, okrem uchovávania môže osobné
údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho
nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.
14. Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí podľa odseku 12, je prevádzkovateľ
povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

ČLÁNOK 10.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Všetky právne vzťahy vznikajúce na základe alebo v súvislosti so spracovaním osobných údajov sa
riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä však zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení iných zákonov.
2. Pokiaľ je alebo sa stane niektoré z ustanovení týchto zásad používania neplatným alebo neúčinným,
namiesto takýchto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému
ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou niektorého ustanovenia nie je
dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.
3. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje iným subjektom či krajinám, okrem sprostredkovateľa,
ktorý je správcom internetového obchodu.
4. Prevádzkovateľ môže znenie týchto Zásad meniť alebo dopĺňať. Prevádzkovateľ bude informovať
zákazníkov o zmene Podmienok používania na stránke www.diplomove-prace.sk prípadne iným
vhodným spôsobom tak, aby sa s aktuálnym znením Zásad mohli tretie osoby bez neprimeraných
ťažkostí zoznámiť.
5. Tieto zásady ochrany osobných údajov sú platné a účinné odo dňa 02.11.2020