1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán
vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je MULTIPRINT s.r.o.,
IČO: 362 15 660 zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Košice I., oddiel: SRo, Vložka č.
13424/V., prevádzka Ipeľská 1, Košice 040 11 (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorej
predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu
predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:
Poštová adresa: Na Kope X., 877/20, 040 16, Košice-Myslava
Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
Telefón: 055/7898241
E-mail: multiprint@multiprint.sk

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax č.: 055/622 46 95
e-mail: info@soi.sk

1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu
potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky
a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek
internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe
ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke
kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim
a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.
1.3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade,
že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky
odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy
uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
1.4. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú
prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje
okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho
potvrdená na základe otázky kupujúceho.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy
kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu
a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke
predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej
len „objednávka“).
2.2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo emailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po
predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania
tovaru požadovaného kupujúcim označené ako „potvrdenie objednávky“. Automaticky
vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho,
ktoré obdržíte na Vašu e-mailovú adresu ihneď po odoslaní Vašej objednávky, sa nepovažuje
za záväzné akceptovanie objednávky. Na Vašu e-mailovú adresu Vám budú v prípade
potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.
2.3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru,
ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných
služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný
a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta
doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo
zápisu v obchodnom registri a pod.) prípadne iné údaje.
2.4. Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky
predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie,
že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, email a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje
kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci
zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky,
predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 dní od zrušenia
objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný
spôsob vrátenia kúpnej ceny.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný:
o dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar
v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu
spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
o zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR
o odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej
podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady
predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list,
dodací list, daňový doklad)
3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za
dodaný tovar.
3.3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo
nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito
obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ
sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník
informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu
budú finančné prostriedky vrátené v lehote 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s
predávajúcim nedohodne inak.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

3.1. Kupujúci je povinný:
o prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
o zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti
vrátane nákladov na doručenie tovaru,
o nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
o potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním
poverenej osoby a pečiatkou, ak je tá dostupná
4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste
dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

5. Dodacie a platobné podmienky

5.1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov
a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického
obchodu predávajúceho.
5.2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu
v lehote do 3 pracovných dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru
predávajúcemu.
5.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky
kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany
predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru,
a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie. V prípade, ak kupujúci
tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej
akceptácii objednávky alebo jednostranne predĺženej predávajúcim, je predávajúci
oprávnený účtovať kupujúcemu skladné vo výške 20,00 € za každý deň uskladnenia tovaru.
Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci
oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní dohodnutého
tovaru tretej osobe sa záloha za dohodnutý tovar zaplatená kupujúcim započíta v celej
výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu.
5.4. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty
dohodnutej v kúpnej zmluve.
5.5. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných
písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu
predávajúceho sú nezáväznými údajmi.
5.6. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak
sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.
5.7. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve
kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala
osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného
v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba
splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť
predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné
plnomocenstvo. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti
kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí
kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve
a skladné vo výške uvedenej v bode 2 tohto článku týchto všeobecných obchodných
podmienok. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú
v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru
kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré
dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.
5.8. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po
doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený,
je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav
tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam
o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe
takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci
poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád
tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.
5.9. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v
5.2. Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť
kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od
kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
5.10. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom. Tam kde je nutný záručný list,
dostane ho v balení.
5.11. Spôsoby platieb: V hotovosti pri prevzatí tovaru alebo prevodom na účet.

6. Kúpna cena

6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej
zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy
vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len „kúpna cena“) formou hotovostnej platby
v určenej prevádzkarni predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou
prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby alebo bezhotovostným prevodom
na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.
6.2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych
predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.
6.3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom,
za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
6.4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote
podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
6.5. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej
zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny
len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
6.6. V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy pred zaplatením celej kúpnej ceny,
zmluvné strany sa dohodli, že zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na
zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie
je dohodnuté inak.
6.7. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru,
zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy
a zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je
povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.
6.8. Náklady spojené s montážou a vynáškou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru
a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.
6.9. Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je
uvedené inak.

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny
za tovar.
7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar
od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní
nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

8.1. BEZPEČNOSTNÁ POISTKA …………..– všetky záručné reklamácie, kde sa závada
prejaví do 30 dní od prevzatia tovaru riešime výmenou tovaru za nový kus. Pokiaľ tovar
nie je v daný moment na sklade, bude Vám v najkratšom možnom termíne objednaný alebo
Vám umožníme výber iného tovaru v rovnakej hodnote. Pre urýchlenie riešenia reklamácie
výmenou za nový kus do 30 dní od zakúpenia, musí byť reklamovaný tovar vrátený
kompletný (tzn. vrátane všetkého príslušenstva, manuálov, a pod..). Garancia výmeny sa
nevzťahuje na mechanicky poškodený tovar. neoSun s.r.o. ponúka možnosť vrátenia
nepoužitého tovaru podľa zákonom stanovenej lehoty 7 dní. Tovar však musí byť v
originálnom obale, nepoužívaný a kompletný. V prípade záujmu o vrátenie použitého tovaru
ponúkame na vrátenie čiastku zodpovedajúcu hodnote použitého tovaru. Zákazník, ktorý
nakupuje tovar v rámci svojej obchodnej činnosti a tento tovar nie je určený k ďalšiemu
predaju, môže odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Využitie lehoty na vrátenie
tovaru nie je možné pri výrobkoch, ktoré zákazník získal v reklamačnom konaní (výmena za
nový kus).
8.2. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne
uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.Informácie o servisných
miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu, resp.
Vám v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom emailu.
8.3. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci
odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o
podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu
uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z .
z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).
8.4. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo
forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu
predávajúceho.
8.5. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie
sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.
8.6. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje
vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol
zakúpený u predávajúceho.
8.7. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní,
môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady
mal tovar už v čase prevzatia tovaru.
8.8. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení
tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi
predávajúceho spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení.
8.9. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni
predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne
predávajúceho na vlastné náklady a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho
predávajúcemu. Podobu formulára určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej
stránke predávajúceho. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád
tovaru. Zákazník má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na
vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený
v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci. Reklamačné
konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú
splnené všetky nasledujúce podmienky:
o doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho
predávajúcemu,
o doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu,
o doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od kupujúceho
predávajúcemu.
Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu a ktorý je
pevne zabudovaný začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
o doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho
predávajúcemu,
o vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru treťou osobou, určenou predávajúcim,
ktorá o obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie,
o doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od kupujúceho
predávajúcemu.
Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar
je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak
(napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe).
8.10. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je
prijatie reklamácie možné, teda vo svojom sídle alebo u určenej osoby v súlade s ust. § 18
ods. 2 Zákona.
8.11. V mieste určenom podľa bodu 8.9 týchto všeobecných obchodných podmienok na
prijímanie reklamácií je predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej
vybavovať reklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3 Zákona.
8.12. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného
odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.
8.13. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie
tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej
podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a
poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho
zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie,
predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie
je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr
však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí
doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
8.14. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. §
623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť
spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch
do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa
vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku
reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená
osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj
neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia
reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy
odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania
a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi
obidvoma zmluvnými stranami.
Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej
zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca
alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo
stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok
odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na
odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a
predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení
reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci
tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie,
náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne
vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak
kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu
tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru
záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova
uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj
všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno
zamietnuť.
8.15. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe
uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých
bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
8.16. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný tovar
s porovnateľnými technickými parametrami.
8.17. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
o nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu,
príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
o neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
o uplynutím záručnej doby tovaru,
o mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
o používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou,
chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
o neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
o poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore
s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými
normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
o poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
o poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
o neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom,
statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
o zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
8.18. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z
nasledujúcich spôsobov:
o odovzdaním opraveného tovaru,
o výmenou tovaru,
o vrátením kúpnej ceny tovaru,
o vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
o písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
o odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
8.19. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení
reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia
reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej
služby, alebo prostredníctvom E-mailu.
8.20. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre
konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru
a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.
8.21. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z
dôvodu záručnej opravy tovaru.
8.22. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený
vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného
dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. v prípade výmeny tovaru za nový začne
bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
8.23. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.
8.24. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia
kupujúceho podľa bodu 8.13. týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim
spôsobom:
o predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
o predávajúci vadný tovar vymení.
8.25. Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú
odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, a ktoré bránia tomu,
aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od
rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.13. týchto reklamačných a obchodných podmienok
reklamáciu nasledujúcim spôsobom:
o výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických
parametrov, alebo
o v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu
vystavením dobropisu na vadný tovar.
8.26. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie
reklamácie.
8.27. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt
jednej odstrániteľnej vady viac ako tri krát.
8.28. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt
viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.
8.29. Pre účely reklamácie sa za dobu, ktorá je považovaná za dobu, počas ktorej nemôže
kupujúci riadne užívať tovar doba, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci
pre vady tovaru užívať tovar spolu viac ako 100 dní.
8.30. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil
svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 8.8. týchto
reklamačných a obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie
už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu)
uplatňovať reklamáciu opakovane.
8.31. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie
reklamácie, ale vada výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci
uplatniť svoje právo na odstránenie vady tovaru prostredníctvom súdu.

9. Osobné údaje a ich ochrana

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný
oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ,
rodné číslo, číslo telefónu a mailovú adresu.
9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný
oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu
a mailovú adresu.
9.3. Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona
č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú
uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo
všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj
súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe. Predávajúci sa zaväzuje, že bude
s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi
predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia
účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania
zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním
osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne
v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
9.4. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 1 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude
získavať výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.
9.5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 1 písm. e) ZnOOÚ bude získavať
osobné údaje na iné účely ako sú uvedené v bode 9.5. ORP osobitne a zabezpečí, aby sa
osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli
zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.
9.6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 1 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať
osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ
ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci
vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou
odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej
predávajúcemu.
9.7. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:
o vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných
údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 26 ods. 3 ZnOOÚ; pri vydaní
rozhodnutia podľa odseku 4 písm. b) ZnOOÚ je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s
postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
o vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej
osobné údaje na spracúvanie,
o vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania,
o opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú
predmetom spracúvania,
o likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania podľa § 13 ods. 1
ZnOOÚ; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje,
môže požiadať o ich vrátenie,
o likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k
porušeniu zákona.
9.8. Právo kupujúceho možno obmedziť len podľa odseku 1 písm. d) a e) ZnOOÚ, ak takéto
obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana
kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
9.9. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať
voči
o spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú
spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
o využívaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) 9.8.na účely priameho
marketingu v poštovom styku, alebo
o poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) 9.8.na účely
priameho marketingu.
9.10. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie
odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať
o voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 7 ods. 4 písm. a), e), f) alebo
g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o
neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú
alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov
poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka
kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých
spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať
ihneď, ako to okolnosti dovolia,
o a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky
alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov
automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať
predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od
automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti
kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia
bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci
informuje kupujúceho v lehote podľa § 21 ods. 3 ZnOOÚ. Kupujúci nemá toto právo
iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú opatrenia na
zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak rozhodnutie bolo prijaté v
priebehu uzatvárania alebo plnenia zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim a
kupujúcim za predpokladu, že sa vyhovelo požiadavke kupujúcedho, ktorá je
obsahom zmluvy, alebo kupujúcemu bolo na základe dohody udelené právo
kedykoľvek počas platnosti zmluvy uplatniť svoj názor.
Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o
tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na
právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak kupujúci
nežije, jeho práva, ktoré mala podľa ZnOOÚ môže uplatniť blízka osoba. Požiadavky
kupujúceho podľa § 20 ods. 1 písm. a), d) až f) ZnOOÚ splní predávajúci bezplatne.
Informácie podľa § 20 ods. 1 písm. b) a c) ZnOOÚ predávajúci poskytne kupujúcemu
bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov
spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním
informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Predávajúci vyhovie
požiadavkám kupujúceho podľa § 20 ZnOOÚ a písomne ju informuje najneskoršie do 30 dní
od ich prijatia. Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 20 ods. 1 písm. d) a e) ZnOOÚ
predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade z dôvodu vypredania
zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru
dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré
znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy
alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od
neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito
obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode.
Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už
zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o
odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.
10.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od
prevzatia tovaru podľa 5 týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu
v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom
predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane
spotrebiteľa pri zásielkovom predaji“).
10.3. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas
a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri
zásielkovom predaji.
10.4. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou vo forme vyplneného
formulára, ktorého podobu určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke
predávajúceho.
10.5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných
obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky,
presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä
číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný
doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu,
záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej
zásielky.
10.6. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je
použitý, nachádza sa v nepoškodenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný,
vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom
akceptovaní objednávky alebo je časť v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej
zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho
určený kupujúcim.
10.7. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je
použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu
cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť zníženú v súlade s
ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny
tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného
stavu v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru
predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
10.8. Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu vrátane
nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ak kupujúci spolu
s tovarom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré
kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru neznáša
kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám
a zároveň bol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje
tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na
internetovej stránke predávajúceho.
10.9. Za náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru sa považujú
náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie telefonického hovoru,
ktorým kupujúci urobil návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, alebo cena za pripojenie
kupujúceho na internetovú stránku predávajúceho, počas ktorej kupujúci vyplnil a odoslal
formulár na objednanie tovaru na internetovej stránke alebo napísal a odoslal mail
s objednávkou tovaru v trvaní 30 minút.
10.10. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 10.4. a 10.5.
týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné
a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na
úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných
podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných
podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu
predávajúceho.
11.2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena
musí mať písomnú formu.
11.3. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje
doba od doručenia tovaru kupujúcemu podľa bodu 5.7. týchto všeobecných obchodných
podmienok do dňa doručenia tovaru predávajúcemu podľa bodu 11.4. týchto všeobecných
obchodných podmienok.
11.4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme
e-mailových správ.
11.5. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú
príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o
elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole
vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane
spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
11.6. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu
uzavretím kúpnej zmluvy.
11.7. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky
prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Košiciach, dňa 04.11.2020